ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Tuesday, 3 July 2012

ನೀನಿರದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ...!

 Dedicated to ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ "ಮಿನುಗುತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ" ರವರಿಗೆ


ನೀ ರಾಧೆಯಲ್ಲ..!


Thursday, 3 May 2012

Wednesday, 7 March 2012

Monday, 6 February 2012

Wednesday, 25 January 2012