ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Friday, 10 June 2011

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ..!

ಚಿತ್ತಾರವೇ ಆಗ್ಬೇಕು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಓದಿ