ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Wednesday, 16 June 2010

ಬರೆದು ಕೊಡು ಒಲವ..!

ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೆಯನ್ನ !

ಕೊಲ್ಲದಿರು ನನ್ನ !

ಭೂರಮೆ ..!

ಒಲುಮೆಯ ಭಾವ ..!

ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣು ಕಲೆತು ..!

ಅತ್ತುಬಿಡು ಒಮ್ಮೆ ..!

ನಾನಾದರೆ !

ನನ್ನದು ಬಣ್ಣ ಹೊತ್ತ ಬದುಕು !

ಇದು ಹೃದಯಗಳ ವಿಷಯ !

ಮೌನ !

ನೀ ನನಗೆ ಬೇಕು !

ಯಾರವಳು ?