ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Tuesday, 3 July 2012

ನೀನಿರದ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ...!

 Dedicated to ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾದ "ಮಿನುಗುತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ" ರವರಿಗೆ


ನೀ ರಾಧೆಯಲ್ಲ..!