ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Wednesday, 10 October 2012

ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಪುಸ್ತಕ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ.......

::: ಖಾಲಿ ಪುಟದ ಮುಖ ಪುಟ :::


No comments:

Post a Comment