ಮಂಜು ಕರಗುವ ಮುನ್ನ ಬಂದು ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತಿರಿ ! ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ !

Monday, 17 January 2011

ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದೋ ನನಗೆ..!

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಅನಿಸುತಿದೆ ಬದಲಾಗಿ ಇದೀಗ 

ಅನಿಸಿತ್ತು ಎಂದೋ ನನಗೆ


No comments:

Post a Comment